जे मिळकत धारक थकबाकीसह (अवैध बांधकाम शास्ती कराची रक्कम वगळून) संपूर्ण मिळकत कराची एक रक्कमी १००% रक्कम भरणा करतील त्यांना आकारणेत आलेल्या मनपा कराचे विलंब / शास्ती / दंड रकमेच्या करात ०१/०४/२०२१ ते १५/०४/२०२१ पर्यंत ५०% सवलत तसेच १६/०४/२०२१ ते ३०/०४/२०२१ पर्यंत २५% सवलत देय राहील .
Online Property Tax Payment / Download Bill


Payment Gateway Charges


Payment Mode Note   *(Transaction Charges + GST Applicable per transaction.)
* Net Banking 0
* Debit card 0
* Credit card (0.90% Transaction Charges)+(18% GST)
* UPI 0